Möblera klassrummet för en berikande lärmiljö

Att kunna skapa innovativa, dynamiska och berikande lärmiljöer är en stor del av den moderna, framtida skolan. Hur vi möblerar ett klassrum påverkar hur eleverna upplever och uppfattar rummet men det påverkar också det sociala beteendet. I dagsläget pågår det mycket forskning och studier kring hur miljön runt oss påverkar vår hjärnhälsa. Hur vi läser av och kodar platser har genom vår historia varit viktig för vår överlevnad. Generellt kan man säga att vi trivs bäst i miljöer som utmanar vår hjärna i lagom dos.

Nedan följer några exempel på hur man kan möblera och tips och förslag som kanske kan passa för just ert klassrum. Det är pedagogen som känner sitt klassrum bäst och givetvis måste hänsyn tas till antalet elever, storlek på klassrum, ålder på elever etc. Det är av vikt att eleverna blir delaktiga och får en förståelse för varför och hur de ska stå respektive sitta vid StandUp DESK elevbord för en optimal ergonomi. I en studie kunde man påvisa att miljön kan påverka elevernas prestation på standardiserade tester med upp till 15%. Genom att noga tänka igenom hur man möblerar i ett klassrum kan flera positiva effekter uppnås.

Beroende på vilka effekter man vill uppnå med sin möblering så kan man placera borden på olika sätt. Vid placering av våra ståbord i små grupper främjar det den sociala interaktionen medan bord som placeras längs en vägg minskar antalet samtal. Eftersom borden är lätta att flytta runt så ger detta användarna möjligheten att anpassa möblering utefter lektionspassets innehåll, mål och syfte.

U-form

En U-formad placering ökar elevernas deltagande. Det blir mer samtal, fler frågor ställs och elevernas delaktighet ökar. Detta sker mellan elev och elev men också mellan elev och pedagog. I denna placering kan man även iaktta att ögonkontakten ökar. Det är mycket positivt när någon ska tala, berätta något eller redovisa. I en klass där klimatet är oroligt bland eleverna passar U-placeringen bra. Det är i denna placeringen lätt för pedagogen att hålla kontakten med alla elever och samtidigt ge de elever som behöver extra uppmärksamhet detta behov tillgodosett. Likaså en bra placering där lektionspassen startas och avslutas samtidigt. Som ett bra komplement finns skärmarna för arbete i den riktade koncentrationen och valmöjligheten av varva stående och sittande blir en naturlig del i arbetet.

Rader

Vid placering av ståborden i rader uppmuntras eleverna till mer självständigt arbete. I denna placering är det oftast lättare att öka avståndet mellan borden, vilket kan underlätta när mycket riktad koncentration och fokus krävs. Likaså kan avståndet mellan borden underlätta avläsning av varandras ansiktsuttryck, gester eller miner. Det kan hjälpa en elev med svårigheter att läsa av  känslouttryck med mera. Cirka en meters avstånd brukar vara lagom för att på ett lätt sätt avläsa varandra. Då slipper vi flytta och flacka med blicken för att få en helhetsbild. Eftersom eleven har ett avstånd emellan påverkas inte omgivningen och eleven väljer att sitta eller stå. Vid denna placering passar bland annat, genomgångar, redovisningar, eget arbete med mera.

Aktivitetsbaserat

I klassrum där lärmiljön utformas utifrån en aktivitetsbaserad tanke så fyller borden en mycket bra funktion. Oftast är det då bäst att placera borden i ett hörn. I vissa fall kanske övriga bord i klassrummet är vanliga bänkar/bord. I hörnan får man då turas om att använda ståborden som ett alternativ till naturlig rörelse. Vid denna placering passar eget arbete bra, exempelvis arbetsschema. Forskning visar att efter 30 minuters stillasittande går hjärnan ner i viloläge. Kroppen signalerar att det är dags för paus och återhämtning och vår koncentrationsförmåga minskar. Genom att ställa sig upp med jämna mellanrum frigör du ny energi så att koncentrationen ökar på igen. När man arbetar vid StandUp-borden så är det mycket viktigt att prata med eleverna om hur det känns i kroppen när man står upp respektive sitter ner. Varför vi behöver röra på oss och vad som händer i vår hjärna och vår kropp när vi står upp. Genom att skapa denna medvetenhet hos eleverna ökar vi tilltron till den egna förmågan och att de själva kan påverka sitt lärande och mående.

Grupp

Vid grupparbeten och workshops placeras de höj- och sänkbara borden i grupp. De underlättar för samarbete och ökar delaktigheten och ger goda förutsättningar för att lära tillsammans. Arbetar vi aktivt med att skapa goda relationer i en positiv lärmiljö så slappnar våra hjärnor av och får lite återhämtning vilket resulterar att vi blir mer kreativa och får lättare att lösa problem. Detta sätt är en mycket bra möblering när eleverna ska repetera med varandra och förklara för varandra hur de tänkt. Det blir en naturlig plats att uttrycka sig muntligt och ger god träning i att stå och prata inför mindre grupp.

Vi har i våra förslag dragit lärdom av de skolor som redan möblerat med Matting Interiors elevbord samt tagit hjälp av Hjärnberikad och Linda Bellvik – Linda jobbar med ett entreprenöriellt lärande som stimulerar nyfikenhet och självförtroende och är expert på att alstra arbetsmiljöer och klimat där hjärnan trivs som bäst. Linda har i flera år byggt effektiva lärmiljöer i skolor och utvecklat olika miljöer på arbetsplatser runt om i Sverige – alltid med vår viktigaste råvara som grund: hjärnan.